Các sản phẩm

TS lưu trữ Nitơ Nội

Tủ N2 thông minh này được thiết kế để kiểm soát việc nạp không khí khô vào tủ, do đó có thể đạt được độ ẩm tương đối mong muốn trong tủ. Không khí khô có thể là nitơ, CO2 hoặc khí trơ. Nitơ là không khí khô được sử dụng thường xuyên nhất cho tủ nitơ. Tủ nitơ truyền thống cho phép N2 lấp đầy mọi lúc. Sử dụng tủ tiết kiệm nitơ thông minh Dr. Storage, có thể tiết kiệm 30 ~ 60% lượng N2 tiêu thụ.

1-5 of 5