Các sản phẩm

Phụ kiện
Bộ ghi dữ liệu GT05

Bộ ghi dữ liệu GT05

1. Khi được kết nối với giao diện USB của máy, bộ ghi không chỉ có thể lưu trữ
dữ liệu mà máy xuất ra, nhưng cũng có thể thu được dữ liệu xung quanh.
Do đó, việc lưu trữ dữ liệu độ ẩm và nhiệt độ tương đối là có thể trong môi trường không thể sử dụng máy tính cá nhân.
2. Dữ liệu tối đa được lưu trữ là khoảng. 40.000 hồ sơ.
Sự miêu tả
Lịch sử
    3Thắc mắc