Tải về

Tải về

Tải về bằng tay
1. Hướng dẫn sử dụngCP3U2
Tải xuống ---- ((Đang cập nhật))

Tải phần mềm
1. Software Humidity-Manager-V3-GT (vui lòng cài đặt Access Database Engine trước)
Nhấp để Tải xuống ---- (Cập nhật: 2018/05/30)
2. Trình điều khiển CP2012
(vui lòng cài đặt khi bạn sử dụng Datalogger hoặc CP03U)
Nhấp để tải xuống ---- (Cập nhật: 2014/12/31)
3. Phần mềm CP03U Reader V1.3

Nhấp để tải xuống ---- (Cập nhật: 2020/10/08)
4. Công cụ cơ sở dữ liệu truy cập
Nhấp để Tải xuống ---- (Cập nhật: 2018/12/04)

3Online Shopping

Online Shopping

    Kiểm tra

    Lịch sử
      3Inquiry Cart